Regeling Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen (TTB)

Bewoners van woningen die gezamenlijk 1 warmte- of elektriciteitsaansluiting (blokaansluiting) hebben, kunnen een tegemoetkoming krijgen voor de hoge energiekosten in de vorm van een subsidie. De subsidie is alleen beschikbaar voor woningen, niet voor, bijvoorbeeld, bedrijfsruimtes, garages of gemeenschappelijke voorzieningen. Voor VvE’s moet de aanvraag door of namens de VvE worden gedaan, niet door de individuele eigenaar.

Een algemene beschrijving van de regeling treft u verderop op deze pagina aan.


Hoe en door wie wordt de aanvraag voorbereid?

Wanneer:   eind juni, begin juli
Wie:   VVE Beheer

Namens de VvE’s die voor de tegemoetkoming in aanmerking komen, zal VVE Beheer een uitvoerige aankondiging van de aanvraagprocedure toesturen aan de leden van VvE’s die een blokaansluiting hebben. Deze is voor een groot aantal VvE's begin juli verzonden. De resterende VvE's vergen extra voorbereiding - brieven volgen zo spoedig mogelijk. In Portaal 2100 kunt u de status van uw VvE volgen. Voor een juiste aanvraag wordt de leden ook gevraagd om na ontvangst van die brief, binnen drie weken (uitsluitend via het portaal) op te geven of en met hoeveel huurovereenkomsten zij hun appartement(en) (gedeeltelijk) verhuren.

Vervolgens zal VVE Beheer de aanvraag doen middels een met de overheid afgesproken efficiënte en rechtstreekse bulkroute, buiten het reguliere aanvraagproces (via het portaal van de Belastingdienst) om.

Voortgangsberichten over de TTB in uw VvE worden na de eerste brief alleen via het portaal verstuurd, dus alleen aan eigenaars met een geregistreerd VvE-lidmaatschap in het portaal. Het is daarom van groot belang een portaalaccount aan te maken en uw VvE lidmaatschap te registreren! Hoe? Kijk onderaan deze pagina!


Toekenning van de subsidie

Wanneer:   binnen 13 weken na aanvraag
Wie:   Belastingdienst en VVE Beheer

Binnen 2 weken na de aanvraag krijgt VVE Beheer per post een ontvangstbevestiging van de aanvraag. En maximaal 13 weken na de aanvraag krijgt de VvE een beschikking waarin staat of de aanvraag is goedgekeurd of niet. Ook kan om aanvullende informatie worden gevraagd. Deze termijn kan eventueel met 13 weken verlengd worden. Als de aanvraag is goedgekeurd, dan laat VVE Beheer dat via het portaal weten.


Wanneer wordt het geld aan de VvE betaald?

Wanneer:   binnen 2 weken na de datum van de beschikking
Wie:   Belastingdienst

Hoe wordt de tegemoetkoming onder de bewoners verdeeld?

Wanneer:   zo spoedig mogelijk na ontvangst van het geld
Wie:   VVE Beheer

Als (een deel van) de tegemoetkoming is ontvangen, wordt voor verrekening van de TTB een verdeling gebruikt die een relatie heeft met de verdeling van de energiekosten. Als sprake is van verhuur, moeten eigenaars aansluitend verrekenen met hun huurders. Meer informatie ontvangen de eigenaars te zijner tijd. Afrekening van de TTB wordt conform de regeling meegenomen in uw stookafrekening. In nieuwe begrotingen wordt per VvE beoordeeld of er (financieel) ruimte is met de TTB rekening te houden bij het bepalen van de voorschotbijdrage.


Vragen?

Voorafgaande aan het moment dat VVE Beheer contact met u heeft opgenomen over de start van het proces, is het niet zinvol om specifieke vragen te stellen.

Over de regeling:   hier treft u meer informatie aan
De volledige regeling:   de volledige regeling is hier te vinden

Vraag onder geen beding zelf de regeling via bovenstaande link aan. VVE Beheer gebruikt een andere aanvraagprocedure!


De regeling TTB nader verklaard

Bewoners van woningen die gezamenlijk 1 warmte- of elektriciteitsaansluiting (blokaansluiting) hebben, kunnen compensatie krijgen voor de hoge energiekosten in de vorm van een subsidie: de regeling Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen (TTB).


Kan uw VvE aanspraak maken op de TTB?

Er is in uw VvE sprake van een blokaansluiting als bedoeld in de TTB indien (op hoofdlijnen) onderstaande criteria van toepassing zijn:

 1. 1. Er moet een minimaal aantal woonruimtes zijn aangesloten op de energie-aansluiting van uw VvE. Minstens:
  • 1 of meer zelfstandige woonruimtes voor blokelektriciteit;
  • 3 of meer zelfstandige woonruimtes voor blokwarmte;
  • 4 of meer onzelfstandige woonruimtes voor blokelektriciteit of blokwarmte;
  • 4 of meer woonruimtes voor blokelektriciteit of blokwarmte, als uw energieaansluiting niet voldoet aan een van de drie omschrijvingen hierboven.
 2. De woonruimtes waarvoor u de aanvraag doet, waren in elk geval op 1 januari of 1 april 2023 officieel geregistreerd met een woonfunctie in de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) (en staan dus zo in het BAG-register). Of er stond in elk geval op 1 januari of 1 april 2023 iemand ingeschreven als bewoner in de basisregistratie personen.;
 3. De prijs die u voor blokwarmte betaalt, ligt niet voor het hele jaar 2023 vast onder de maximale prijs van het prijsplafond voor energie. De precieze bedragen staan in de Tijdelijke subsidieregeling tegemoetkoming blokaansluitingen. U kijkt hiervoor naar de prijs in uw contract exclusief btw en energiebelasting.
 4. Het energiecontract staat op naam van de VvE.

Hoeveel bedraagt de tegemoetkoming indien de VvE voldoet aan de criteria?

De tegemoetkoming voor 2023 is verdeeld in 2 bedragen: één bedrag voor de eerste 6 maanden van 2023 één voor de laatste 6 maanden van 2023. Per type woonruimte geldt voor blokelektriciteit en blokwarmte een bedrag voor de tegemoetkoming. Voor de eerste 6 maanden van 2023 zijn de bedragen van de tegemoetkoming:

 1. € 786,45 (zelfstandige woonruimte met blokwarmte);
 2. € 731,13 (zelfstandige woonruimte met blokelektriciteit);
 3. € 329,28 (onzelfstandige woonruimte met blokwarmte);
 4. € 307,63 (onzelfstandige woonruimte met blokelektriciteit).

Het bedrag voor de laatste 6 maanden van 2023 hangt af van het gemiddelde energietarief voor kleinverbruikers voor juli 2023. Eind juni wordt bekend wat dit tarief is en wat hierdoor de tegemoetkoming is voor de tweede helft van 2023. Hieronder staan alvast de bedragen die minimaal van toepassing zullen zijn:

 1. € 276,76 (zelfstandige woonruimte met blokwarmte);
 2. € 183,92 (zelfstandige woonruimte met blokelektriciteit);
 3. € 116,18 (onzelfstandige woonruimte met blokwarmte);
 4. € 77,33 (onzelfstandige woonruimte met blokelektriciteit).

Voor verrekening van de door de VvE ontvangen TTB-subsidie wordt een verdeling gebruikt die een relatie heeft met de verdeling van de energiekosten. Als sprake is van verhuur, moeten eigenaars aansluitend verrekenen met hun huurders.

De VvE krijgt als aanvrager ook een vergoeding voor de kosten om de tegemoetkoming te verrekenen met de energiekosten. Deze vergoeding wordt opgenomen in het bedrag van het eerste half jaar.


Extra geld voor huishoudens met blokelektriciteit

Huishoudens met blokelektriciteit hebben de € 190 compensatie voor de energierekening in november en december 2022 niet gekregen. In de bovengenoemde bedragen voor de tegemoetkoming voor blokelektriciteit is daarom per zelfstandige woonruimte € 380 en € 160 per onzelfstandige woonruimte verwerkt. Deze bedragen verschillen, omdat onzelfstandige woonruimtes gemiddeld minder energie verbruiken dan zelfstandige woonruimtes.

Toegang tot Portaal 2100

Na de eerste brief gebruikt VVE Beheer Portaal 2100 om voortgangsberichten te versturen. U heeft daarom een portaalaccount nodig waarbij het lidmaatschap van uw VvE('s) geregistreerd is.


Gewijzigd: 16 juli 2023, 12:05